Forbehold og betingelser for Heras Mobilhegn ApS ved levering og opsætning af Heras Mobilhegn ApS 

Egegårdsvej 24 a+b, 2610 Rødovre

Telefon: +45 7011 1207

CVR: 4279 8975

 

Du kan downloade vores forbehold og betingelser ved levering og opsætning.

 

 • AB 18 forenklet, finder anvendelse mellem parterne med mindre andet fremgår af nedenstående præciseringer og ændringer, der således går forud for AB 18 forenklet. Kunden bekræfter ved accept af tilbud eller ved anden aftale om salg og leverancer fra Heras Mobilhegn at have accepteret ovenstående. Med mindre andet aftales, stiller Heras Mobilhegn ikke sikkerhed.

 • Alle oplyste priser er enhedspriser, hvis ikke andet tydeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Vedståelsesfristen fremgår af tilbuddet. I modsat fald er vedståelsesfristen 10 arbejdsdage.

 • Et erstatningskrav, krav om forholdsmæssig afslag og lignende mod Heras Mobilhegn, herunder for lov- og ulovbestemt produktansvar og forsinkelse, er på enhver måde maksimeret til den forsikringsdækning, som Heras Mobilhegn til enhver tid faktisk opnår. Ved mangler ved Heras Mobilhegn's ydelser hæfter Heras Mobilhegn dog med op til fakturabeløbet for den mangelfulde ydelse ekskl. moms. Under alle omstændigheder hæfter Heras Mobilhegn dog ikke – heller ikke ved forsinkelse - for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

 • Det påhviler bygherre at fremkomme med lednings og forsyningslinjers oplysninger samt anvise disse, ligesom al afsætning foretages af bygherren. Eventuelle skader som følge af manglende anvisning er Heras Mobilhegn uvedkommende. Dette er også gældende hvor Heras Mobilhegn fremskaffer LER oplysninger, således at bygherre på enhver måde hæfter for skade på ledninger mv. Bygherre bærer ansvar for om der kræves gravetilladelse på arbejdsstedet og sørger for at indhente en sådan, såfremt det er nødvendigt. Såfremt bygherre ikke forud for arbejdets igangsætning har fremkommet med LER oplysninger eller gravetilladelse, er Heras Mobilhegn berettiget til at tage det som udtryk for, at ledninger mv. ikke er til hinder for arbejdets udførelse og/eller, at gravetilladelse ikke er nødvendigt.

 • Det forudsættes at entreprisen kan udføres i en kontinuerlig proces uden delstop. Og at området hvor der skal monteres er ryddet og planeret, således, at Heras Mobilhegn uden gener kan køre med vort normale montagemateriel langs hegns linje. Såfremt dette ikke er tilfældet, udføres foranstaltninger herimod som ekstraarbejde mod tillægsbetaling.

 • Prisen er afgivet under forudsætning af at opsætningen kan foretages i almindelige jordbundsforhold. Dvs. der må ikke være kabler, trærødder, flisebelægning eller lign. Evt. bortskaffelse af jord/affald samt andet arbejde, vil blive afregnet efter timeløn/lossepladsafgift og er ikke end del af entreprisen. 

 • Håndgravning og andet arbejde udført af hegnsmontører afregnes efter pågået tid til kr. 495,- pr. time og el montør til kr. 795,- pr, time med tillæg af yderligere betaling for anvendte materialer, maskiner, mandskabsfaciliteter mv.

 • Opstår situationen at vi ikke kan udføre vort arbejde grundet manglende afsætning, rydning eller lignende faktorers der an stilling på min. kr. 3.500,-

 • Reetablering af belægning samt evt. køreskader påhviler bygherre, opgravet jord udjævnes ved stedet af Heras Mobilhegn, eller lægges i deponi i umiddelbar nærhed, med mindre andet er aftalt særskilt.

 • Ved elektriske installationer er det bygherre der fremfører forsyning og nedlægger tom rør samt afsætter kabelbrønde, med mindre andet er aftalt særskilt. Heras Mobilhegn hæfter ikke for forbindelse til eksisterende anlæg.

 • Faktura udsendes elektronisk via E-mail, og der skal betales 100% inden levering, medmindre andet skriftligt er aftalt. Efter forfaldsdato beregnes 2 % rente pr. påbegyndt måned.
  • Omkostninger i forbindelse med særskilte sikkerhed, sundhedsforanstaltninger eller lignende afregnes efter pågået tid og forbrug og er aldrig indeholdt i tilbuddet, hvis ikke andet tydeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen.

 • Der forbeholdes ret for delvis aflevering, hvis ikke andet tydeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. SER færdigmelding – helt eller delvist - er at betragte som værende tidspunktet for aflevering/delvis aflevering af arbejdet. Samtlige priser er eksklusiv moms.

 • Alle tvister mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole med Retten
  i Kolding, som rette værneting. 

 

For hegnsarbejdet er beregnet, at der er ryddet, hvor hegnet skal opsættes samt linjer, punkter og højder er afsat eller angivet. Eventuelle skader på kabel eller lignende er os uvedkommende, såfremt der ikke i forvejen er givet os oplysning om placering.