Forbehold og betingelser for Heras Mobilhegn ApS ved køb af hegn-porte m.m

Egegårdsvej 24 a+b, 2610 Rødovre

Telefon: +45 7011 1207

CVR: 4279 8975

 

Du kan downloade vores forbehold og betingelser ved køb af hegn-porte m.m.

 

  • Ved rent materialesalg er købelovens almindelige regler gældende. I tilfælde af mangler – uanset om manglen er væsentlig – er Kunden ikke berettiget til at annullere ordren, såfremt Mobilhegn.dk foretager en ny levering eller afhjælper manglen.

  • Et erstatningskrav mod Mobilhegn.dk kan ikke overstige fakturabeløbet eksklusive moms for den solgte ydelse.

  • Garanti bestemmelser i henhold til dansk købelov eller producentens egen garanti regler.

  • Prisen på materialer er afgivet under forudsætning af fremsendte materiale.

  • Tilbuddet er gældende 14 dage, regnet for datering af tilbuds og samtlige priser er ex. moms.

  • Ved handel hvor udlevering finder sted samme dag. Indbetales det fulde beløb med en straks overførelse inden udlevering kan finde sted. Med mindre andet er aftalt mellem Heras Mobilhegn ApS og kunde.

  • Ved større køb hvor materialer hjemtages, fremsendes aconto begæring for materiale køb på 40 % af den totale købs sum. Dette bedes betalt inden ordre bliver aktiv. Inden afhentning af materialerne betales de resterende 60 % (restbeløb) inden udlevering af varerne kan finde sted. Med mindre andet er aftalt mellem mobilhegn og kunde.

  • Heras Mobilhegn ApS er ikke forpligtet af indgåede aftaler i tilfælde af force majeure. Som force majeure betragtes eksem-pelvis arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke var herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, be-slaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse af sådanne leve-rancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

  • Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved retten i Kolding.

 

For hegnsarbejdet er beregnet, at der er ryddet, hvor hegnet skal opsættes samt linjer, punkter og højder er afsat eller angivet. Eventuelle skader på kabel eller lignende er os uvedkommende, såfremt der ikke i forvejen er givet os oplysning om placering.