Forbehold og betingelser for Heras Mobilhegn ApS ved leje af materiel

Egegårdsvej 24 a+b, 2610 Rødovre

Telefon: +45 7011 1207

CVR: 4279 8975

 

Du kan downloade vores forbehold og betingelser ved leje af material.

 

1. Generelle leje betingelser

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt finder nedenstående regler og den til enhver tid gældende prisliste eller aftalte pris anvendelse for ethvert lejemål, der aftales med Heras Mobilhegn ApS Den, der rekvirerer ydelsen, betegnes i det følgende som lejer og Heras Mobilhegn ApS som udlejer. Ejendomsretten til det lejede materiel tilkommer til enhver tid udlejer

 

2. Lejemålets varighed

Lejemålet tager sin begyndelse fra og med den dag det lejede forlader udlejers plads og til og med den dag, det lejede bliver afmeldt til afhentning af udlejer, eller samme dag lejer afleverer det lejede på udlejers plads afhængig af aftale mellem lejer og udlejer. Den daglige lejeafgift beregnes for hele lejeperioden, uanset om det lejede materiel benyttes eller ej. Der beregnes leje pr. kalenderdag. Såfremt der er aftalt afhentning af udlejer, og afhentning ikke er mulig pga. lejers forhold, vil leje blive beregnet indtil afhentning er muligt og rent faktisk gennemført.

 

3. Lejers forpligtelser

Lejer er forpligtet til at håndtere det lejede materiel efter gældende forskrifter og sikkerhedsforanstaltninger. Materiellet må endvidere kun benyttes til det formål, som det er beregnet til. Lejer må ikke råde over det lejede som ejer eller give tredjemand indtryk af, at det lejede er lejers ejendom.

Lejer er selv – og for egen regning - ansvarlig for, at der er forsyning der hvor det lejede materiel skal placeres. Lejer er forpligtet til at reklamere indenfor 3 dage i tilfælde af fejl og mangler ved det lejede. Efterfølgende reklamationer har således ingen retsvirkning. Lejer må ikke lade udføre reparationer eller forandringer på materiellet. Eventuelle reparationer i lejeperioden må således alene udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør.

Lejer er erstatningsansvarlig for eventuelle skader materiellet bliver påført ved reparationsarbejder i strid med det ovenfor anførte. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage. Lejer er i lejeperioden forpligtet til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig daglig vedligeholdelse af materiellet. Herudover er lejer ansvarlig for, at materiellet overholder nødvendige services. Dette sker ved kontakt med oplysning om servicebehov til nærmeste Heras Mobilhegn ApS afdeling. Hvis udlejer konstaterer manglende vedligeholdelse vil dette udgøre væsentlig misligholdelse af lejeaftalen og lejer blive gjort erstatningsansvarlig for udgifter til vedligeholdelse. Udlån eller fremleje til tredjemand må ikke finde sted uden udlejers skriftlige samtykke. Ligeledes må materiellet ikke flyttes til anden geografisk placering end den på lejeaftalen anførte uden udlejers skriftlige samtykke. Lejer må under ingen omstændigheder - uden udlejers skriftlige samtykke - lade materiellet udføre af Danmark. Lejer er forpligtet til at aflevere det lejede materiel ved lejeforholdets ophør i rengjort og samme stand som ved modtagelsen, hvilket vil sige uden skader, fejl og/eller mangler.

Skulle der ved materiellets hjemkomst være skader, fejl og/eller mangler er lejer forpligtet til at afholde udgiften til udbedring heraf. Udlejer vil efter modtagelsen af det lejede fremsende opgørelse over fornødne udbedringer til lejer. Lejer afholder alle udgifter til materiellets montering, demontering og betjening samt alle udgifter til brændstof, smøring, elektricitet og lignende. Eventuel manglende eller ødelagte dele, betjeningsgreb, nøgler m.m. erstattes af lejer til nypris således, at lejer erstatter udlejers faktuelle omkostninger til indkøb af erstatningsudstyr uden hensyntagen til/med fradrag for forbedring. Lejer påtager sig i lejeperioden enhver risiko og ansvar i forbindelse med materiellets benyttelse, herunder skader på personer, ting eller materiel. Uanset skader der måtte ske som følge af urigtige oplysninger om underlagets bæreevne, forkerte og eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes og/eller skader som følge af forkert eller mangelfuld betjening af materiellet. Lejer er ikke berettiget til at kræve erstatning for tab opstået i forbindelse med brug af materiellet, herunder driftstab og tabt avance. Enhver omkostning i tilfælde af arbejdsstandsning på grund af fejl på eller havari af materiellet er således udlejer uvedkommende. Udlejer er ikke ansvarlig for tab opstået i anledning af Force Majeure.

 

4. Udlejers forpligtelser

Udlejer er forpligtiget til at aflevere materiellet ved lejeforholdets opstart i rengjort, driftsklar og lovpligtig stand. Udlejer har til enhver tid ret til at få adgang til inspektion af det lejede materiel. Udlejer foretager eftersyn af materiellet inden for rimelig tid, efter at dette er returneret til udlejers plads, og der fremsendes en opkrævning til lejer for nødvendige udbedringer og reparationer af det lejede materiel.

 

5a. Risiko og ansvar

Udlejer holder i udlejningsperioden det lejede materiel behørigt forsikret mod brandskader, ligesom lejer er forpligtet til at have tegnet erhvervsansvarsforsikring og arbejdsskadeforsikring. Lejer hæfter fuldt ud for skader på materiellet som følge af lejers uagtsomhed, forsæt eller misligholdelse af forpligtelser i henhold til disse betingelser

 

5b. Risiko og ansvar – lejers forpligtelser

Tyveri og hærværk og anden kriminalitet på det lejede skal meddeles udlejer og politi indenfor 24 timer efter hændelsen. Lejer skal sørge for at politirapport bliver sendt til udlejer. Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer indenfor 24 timer fra skaden er, eller burde have været opdaget. Lejer har pligt til at udfylde en skadesanmeldelse som indeholder oplysninger om skadedato, skadested og årsag til skadens opståen. Meddeles det ikke udlejer rettidigt, faktureres skader og tyveri fuldt ud. Alle meddelelser vedrørende skader på eller tyveri af det lejede skal
rettes til afdelingen, hvor lejer har lejet materiellet hos udlejer.

Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved retten i Kolding.

 

For hegnsarbejdet er beregnet, at der er ryddet, hvor hegnet skal opsættes samt linjer, punkter, og højder er afsat eller angevet. Eventuelle skader på kabel eller lignende er os uvedkommende, safremt då ikke i forvejen er givet os oplysning om placering.