Forbehold og betingelser

Download

Forbehold og betingelser for SER Hegn A/S og SER Hegn Øst ApS ved levering og opsætning af Mobilhegn (herefter samlet benævnt ”SER”)

• AB 18 forenklet, finder anvendelse mellem parterne med mindre andet fremgår af nedenstående præciseringer og ændringer, der således går forud for AB 18 forenklet. Kunden bekræfter ved accept af tilbud eller ved anden aftale om salg og leverancer fra SER at have accepteret ovenstående. Med mindre andet aftales, stiller SER ikke sikkerhed.
• Alle oplyste priser er enhedspriser, hvis ikke andet tydeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Vedståelsesfristen fremgår af tilbuddet. I modsat fald er vedståelsesfristen 10 arbejdsdage.
• Et erstatningskrav, krav om forholdsmæssig afslag og lignende mod SER, herunder for lov- og ulovbestemt produktansvar og forsinkelse, er på enhver måde maksimeret til den forsikringsdækning, som SER Hegn A/S til enhver tid faktisk opnår. Ved mangler ved SER`s ydelser hæfter SER dog med op til fakturabeløbet for den mangelfulde ydelse ekskl. moms. Under alle omstændigheder hæfter SER dog ikke – heller ikke ved forsinkelse - for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.
• Det påhviler bygherre at fremkomme med lednings og forsyningslinjers oplysninger samt anvise disse, ligesom al afsætning foretages af bygherren. Eventuelle skader som følge af manglende anvisning er SER uvedkommende. Dette er også gældende hvor SER fremskaffer LER oplysninger, således at bygherre på enhver måde hæfter for skade på ledninger mv. Bygherre bærer ansvar for om der kræves gravetilladelse på arbejdsstedet og sørger for at indhente en sådan, såfremt det er nødvendigt. Såfremt bygherre ikke forud for arbejdets igangsætning har fremkommet med LER oplysninger eller gravetilladelse, er SER berettiget til at tage det som udtryk for, at ledninger mv. ikke er til hinder for arbejdets udførelse og/eller, at gravetilladelse ikke er nødvendigt.
• Det forudsættes at entreprisen kan udføres i en kontinuerlig proces uden delstop. Og at området hvor der skal
monteres er ryddet og planeret, således, at SER Hegn uden gener kan køre med vort normale montagemateriel langs hegns linje. Såfremt dette ikke er tilfældet, udføres foranstaltninger herimod som ekstraarbejde mod tillægsbetaling.
• Prisen er afgivet under forudsætning af at opsætningen kan foretages i almindelige jordbundsforhold. Dvs. der må ikke være kabler, trærødder, flisebelægning eller lign. Evt. bortskaffelse af jord/affald samt andet arbejde, vil blive afregnet efter timeløn/lossepladsafgift og er ikke end del af entreprisen.
• Håndgravning og andet arbejde udført af hegnsmontører afregnes efter pågået tid til kr. 495,- pr. time og el montør til kr. 795,- pr, time med tillæg af yderligere betaling for anvendte materialer, maskiner, mandskabsfaciliteter mv. • Opstår situationen at vi ikke kan udføre vort arbejde grundet manglende afsætning, rydning eller lignende faktorers der an stilling på min. kr. 3.500,-
• Reetablering af belægning samt evt. køreskader påhviler bygherre, opgravet jord udjævnes ved stedet af SER, eller lægges i deponi i umiddelbar nærhed, med mindre andet er aftalt særskilt.
• Ved elektriske installationer er det bygherre der fremfører forsyning og nedlægger tom rør samt afsætter kabelbrønde, med mindre andet er aftalt særskilt. SER hæfter ikke for forbindelse til eksisterende anlæg. • Faktura udsendes elektronisk via E-mail, og der skal betales 100% inden levering, medmindre andet skriftligt er aftalt. Efter forfaldsdato beregnes 2 % rente pr. påbegyndt måned.
• Omkostninger i forbindelse med særskilte sikkerhed, sundhedsforanstaltninger eller lignende afregnes efter pågået tid og forbrug og er aldrig indeholdt i tilbuddet, hvis ikke andet tydeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen.
• Der forbeholdes ret for delvis aflevering, hvis ikke andet tydeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. SER færdigmelding – helt eller delvist - er at betragte som værende tidspunktet for aflevering/delvis aflevering af arbejdet. Samtlige priser er eksklusiv moms
• Alle tvister mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole med Retten i Kolding, som rette værneting.
Fredericia 01.10.2020